PLJAČKU BUDŽETA ZAJEČARA POTVRDIO IZVEŠTAJ DRI (VIDEO)

Da je budžet grada Zaječara temeljno opljačkan nije nikakva tajna. Ipak o tome se do sada nije oglasio ni jedan državni organ. Prvi zvanični dokument koji to dokazuje je izveštaj DRI (Državna revizorska institucija). U ovom izveštaju je na gotovo tri stotine stranica zabeleženo na hiljade kršenja zakona i procedura, a prema nalazu inspektora DRI 2015. godine u Zaječaru je nezakonito i nenamenski potrošeno 770 miliona dinara, što je više od polovine realnog budžeta grada.    

NOVOGODIŠNJA BAJKA

Godina 2016. koja je za Grad Zaječar počela sa dugovanjima u visini realnog jednogodišnjeg budžeta (1,75 milijardi dinara), završila se, sudeći po novogodišnjim čestitkama čelnika grada, baš kao i svaka bajka. Na kraju su bili srećni i zadovoljni i nastavili da žive u svojoj iluziji. Gradonačelnik Zaječara Velimir Ognjenović ističe da je veoma zadovoljan godišnjim rezultatima, bez obzira na poteškoće, a najviše time što su se „plate direktnih i indirektnih korisnika budžeta uredovile“, dok je predsednik Skupštine grada Stefan Zankov ocenio „da smo uspеli, kao u novogodišnjoj noći, da nеmogućе učinimo mogućim, a porеd razumеvanja sa vašе stranе, jеdina čarolija jе bila svakodnеvna borba i uporan rad“.

 

Međutim, novogodišnje čarolije kratko traju, tako da posle slavlja i odmora opet iskrsava realnost sa svim nerešenim prošlogodišnjim problemima, koji se jednostavno preliju u 2017. godinu.

Kao što smo u seriji tekstova „Kako smo izgubili kompas“ u okviru projekta IN focus (link: http://zamedia.rs/kategorija/infocus ) do sada ukazali na činjenicu da je Zaječar početkom godine bio na ivici bankrota, sa dugovanjima od gotovo dve milijarde dinara korisnicima budžeta i onima koji pružaju gradu usluge, zatim školama, porodiljama, studentima…., tako smo ukazali i na mnoge nepravilnosti i zloupotrebe u trošenju novca građana Zaječara u protekle tri i po godine sadašnje vlasti.  

Naša istraživanja u okviru ovog projekta, a koja su se odnosila na budžet, likvidaciju i stečajeve javnih preduzeća i ustanova, medijsku pljačku javnog novca od strane političkih poslušnika – svoju potvrdu nalaze i u nedavno objavljenom Izveštaju Državne revizorske institucije o „Reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Zaječara za 2015. godinu“. 

Generalni državni revizor Radoslav Sretenović osnovu za negativno mišljenje o pravilnosti poslovanja, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u konsolidovanim finansijskim izveštajima završnog računa budžeta grada Zaječara za 2015. godinu, vidi u neusklađenosti sa propisima koji ih uređuju.

Prema ovom Izveštaju, grad Zaječar je nepravilno preuzeo obaveze i izvršio rashode u iznosu od oko 770 miliona dinara ( i to: za plate, dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca 3 miliona dinara; pravni osnov nije u skladu sa važećim propisima u iznosu od 17 miliona dinara; preuzela obaveze veće u odnosu na odobrene aproprijacije u iznosu od 446 hiljada dinara; bez validne dokumentacije u iznosu od oko 88 miliona dinara; bez donetog internog akta u iznosu od 4 miliona dinara; indirektni korisnici budžetskih sredstava su izvršili rashode i izdatke iz ostalih izvora finansiranja u većem iznosu od 434 hiljade dinara u odnosu na planirana sredstva, a da nisu podneli zahtev organu uprave nadležnom za finansije za otvaranje, odnosno povećanje odgovarajućih aproprijacija; suprotno zakonskim propisima koji nisu navedeni u drugim tačkama u iznosu od 98 miliona hiljada dinara; bez zaključenog ugovora, po ugovorima bez vrednosti i više od ugovorene vrednosti u iznosu od blizu 22 miliona dinara; bez odgovarajućeg postupka javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki u iznosu od 85 miliona dinara ).

Grad Zaječar nije u potpunosti uspostavio efikasan sistem internih kontrola, što je dovelo do nastanka nepravilnosti i to: kod finansijskog upravljanja i kontrole u svim segmentima, smatraju revizori. 

Ako se podsetimo da je realizacija budžeta za 2015. godinu bila oko milijardu pet stotina miliona, prema Izveštaju DRI ispada da je polovina ovog iznosa nepravilno utrošena.

PARTIJSKI STRUČNJACI ZA LIKVIDACIJU PREDUZEĆA I USTANOVA

Izveštaj konstatuje da je grad Zaječar počev od 2013. do 2016. godine doneo četiri Odluke o ukidanju ustanova, sedam Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad javnim preduzećima, javno komunalnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač grad Zaječar i jedno Rešenje o davanju saglasnosti za pokretanje stečajnog postupka. Postupak likvidacije nije završen ni kod jedne ustanove ili preduzeća iako su pojedini postupci likvidacije pokrenuti još 2013. godine.

Zašto brojne likvidacije nisu završene, između ostalog ukazali smo u tekstu “Kad Gradska uprava likvidira ko profitira?” (link: http://zamedia.rs/stranice/vesti-drustvo-ekonomija-infocus/4254/kad-grad… ), između ostalog i na primeru Ustanove za sport u likvidaciji koja je, iako u postupku zatvaranja, zapošljavala na određeno vreme nove ljude, a pritom stare otpustila. Tako u Izveštaju DRI saznajemo i koliko je tačno koštalo ovo nezakonito angažovanje „stručnjaka“. 

“U 2015. godini Ustanova za sport u likvidaciji ostvarila je prihode iz budžeta grada u iznosu od 4.328.000 dinara i izvršeni su rashodi i izdaci u iznosu od 4.309.000 dinara, od čega je polovina iznosa (2.881.000 din.) za rashode za usluge po ugovoru. Za obavljanje privremenih i povremenih poslova u 2015. godini bilo je angažovano 15 lica koja su radila ukupno 983 radna dana i za koje je izvršena isplata naknade za period od marta 2015. godine do avgusta 2015. godine u iznosu od 2.379.000 dinara.”

Istovremeno, državni revizori u Izveštaju konstatuju i to da su samo za dve godine, rashodi za usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima porasli za 90%. Pa su tako u 2015. godini “izvršeni rashodi za usluge po ugovoru u iznosu od 287 miliona dinara, a da su pri tome obaveze za stalne troškove ostale neisplaćene u iznosu od 116 miliona dinara, što je suprotno članu 14. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, kojim je propisano da u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava prioritet imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i material”.

U obimnom i detaljnom materijalu Izveštaja DRI na gotovo 300 stranica, na osnovu evidentiranih nepravilnosti Gradu Zaječaru i odgovornima se preporučuje da: “rashode izvršavaju po sprovedenom postupku javne nabavke; rashode za usluge po ugovoru izvršavaju u skladu sa važećim zakonskim propisima; prilikom zaključenja ugovora ugovore vrednost i da preuzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora i izvršavaju rashode u skladu sa ugovorom; rashode izvršavaju u skladu sa programom rada ustanove, za namene za koje su predviđene; rashode planiraju, izvršavaju i evidentiraju na osnovu validne, odnosno verodostojne dokumentacije u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu; rashode izvršavaju i evidentiraju u skladu sa propisanom ekonomskom klasifikacijom; rashode izvršavaju u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti na koju se odnose”.

MEDIJSKA PLJAČKA 

Saznanja Za media Portala o medijskim zloupotrebama čelnika vlasti koji su kontrolisali pojedine medijske kuće, a koje smo objavili u tekstu “Javne pare za partijske medije i partijske drugove” (link: http://zamedia.rs/stranice/vesti-istrazivanja-infocus/4110/javne-pare-za… ), potvrđena su i u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, koji je objavljen 2015. godine. Savet ukazuje na TV Best i F Kanal kao primer kako se javni novac dodeljuje medijima koji kontrolišu političari. Kroz detaljnu analizu pokazuju rast prihoda iz javnih izvora te dve televizije od dolaska na vlast njihovih neformalnih vlasnika. Suma javnog novca koji je završio na računu TV Best u prvih deset meseci 2014. godine je prema izveštaju Saveta veća od 41 milion dinara, gotovo identična kao i u toku 2013. godine.

Takođe, izveštaj DRI značajan deo je posvetio medijima. Za informisanje Grad Zaječar nije štedeo ni 2015. godine, kada je samo za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u budžetu opredeljeno 42 miliona dinara, odnosno 4,76%, a strukovna udruženja su preporučivala lokalnim samoupravama da taj iznos bude bar 2% od ukupnog budžeta. Osim dvostruko više kroz konkurs za sufinansiranje, medijima je plaćano za oglašavanje, promociju grada, čestitanja raznih praznika, specijalizovanih priloga, promovisanje lokalnog fudbalskog kluba “Timok” i emitovanje snimljenih utakmica – sve ukupno još najmanje 20-ak miliona dinara.  Tome dodajmo još 20 miliona za ekološku edukaciju putem medija, čime se novac koji je dat medijima bliži cifri od 100 miliona dinara. Podsetimo, te 2015. poljoprivreda je iz budžeta dobila nula dinara.

DRI je sve ove stavke evidentirao i u Izveštaju se konstatuje da većina ugovora koje je gradonačelnik potpisao sa medijima sadrže nepravilnosti, odnosno po raznom osnovu nisu u skladu sa određenim zakonima.  

Podsetimo se, sredstva iz budžeta grada Zaječara namenjena sufinansiranju projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2015. godini, u iznosu od 42 miliona dinara, raspodeljena su sledećim podnosiocima projekata. 1) „Istok Company“ doo Salaš za TV Istok 2 i po miliona dinara, 2) „Istok Company“ doo Salaš za Hit radio milion dinara, 3) Agencija „Studio 101“ Zaječar milion dinara 4) Agencija „AS Medija“ Zaječar, samo za VEB portal 700 hiljada dinara, 5) AD „TIMOK“ Niš – ogranak Zaječar million i po dinara, 6) RTV „Belle Amie“  million i po dinara, 7) „ZA MEDIA“ doo Zaječar 6 miliona dinara, 8) A.D. „Timočka televizija i radio“ Zaječar 18 miliona 800 hiljada dinara, 9) „F-Kanal“ doo Zaječar 3 i po miliona dinara, 10) Agencija „IST Media“ Bor 200 hiljada dinara, 11) „Radio Magnum“ doo Zaječar million 300 hiljada dinara. Sredstva iz budžeta grada Zaječara namenjena sufinansiranju projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja raspodeljena su: 1) „Business centar“ doo Zaječar 700 hiljada dinara i 2) Agencija „NS Media“ Novi Sad 1.300 hiljada dinara.

DRI zaključuje da deo ovih Ugovora u “ukupnom iznosu od 17.800.000 dinara, ne sadrže specifikaciju odobrenih troškova, dinamiku realizacije projekta, rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja, obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat i obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan koji čine osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta što je suprotno članu 29. i 39. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog informisanja”

Takođe, navodi se u Izveštaju DRI da “nisu dostavljani mesečni izveštaji o radu i realizaciji programa iz priloženog programa i specifikacija o izvršenim uslugama nije overena od strane lica koje je ispravu kontrolisalo i potvrdilo da je usluga zaista i izvršena pa je rashod izvršen bez validne dokumentacije u iznosu od 6.000.000 dinara i to: po ugovorima broj 403-1 od 10.02.2015. godine AS „Media“ u iznosu od 300.000 dinara, broj 403-3 od 20.2.2015. godine sa agencijom „Studio 101“ Zaječar u iznosu od 1.000.000 dinara, broj 403-5 od 20.2.2015. godine sa „F-Kanal“ doo Zaječar u iznosu od 3.500.000 dinara što nije u skladu sa članom 6. zaključenih Ugovora i po ugovorima broj 403-10 od 2.3.2015. godine sa „Istok company“ doo Salaš za Hit radio u iznosu od 1.000.000 dinara, broj 403-6 od 20.2.2015. godine sa agencijom „Ist Media“ Bor u iznosu od 200.000 dinara, što je suprotno članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu i članu 58. Zakona o budžetskom sistemu”.

U nastavku izveštaja se saznaje da je uz konkurs za sufinansiranje bilo kasnije i pojedinačnih davanja medijima, opet suprotno Zakonu – “gradonačelnik je zaključio ugovore bez osnova koji je u skladu sa zakonom u iznosu od 900.000 dinara i to: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji broj 403-1 od 10.2.2015. godine sa „AS Media“ Zaječar i izvršen je rashod u iznosu od 300.000 dinara po rešenju o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja pojedinačnim davanjem III broj 02-49/15 od 10.2.2015. godine, za projekat informisanja građana o infrastrukturnim projektima grada Zaječara i Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji broj 404-195 od 2.4.2015. godine sa „MM Boned“ doo Bor zaključio je gradonačelnik u iznosu od 600.000 dinara po rešenju o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja pojedinačnim davanjima III broj 02-101/15 od 25.3.2015. godine za projekat „Informisanje građana o projektima u oblasti kulturnih dešavanja i rada ustanove kulture“ suprotno članu 31. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog informisanja kojim je propisano da se sredstva opredeljena za pojedinačno davanje mogu dodeliti samo za projekte koji nisu mogli biti planirani u vreme raspisivanja konkursa (vanredne okolnosti, hitnost realizacije) i članu 56. Zakona o budžetskom sistemu.

Novac medijima iz bužetskog Fonda za zaštitu životne sredine, a radi se o 20 miliona dinara, otišao je trima televizijama potpuno netransparentno, bez ikakvog konkursa, o čemu smo takođe pisali u ovom serijalu u tekstu “Milioni za ekološku TV edukaciju Zaječaraca” (link: http://zamedia.rs/stranice/vesti-infocus/4488/milioni-za-ekolosku-tv-edu… ).  Državni revizori u Izveštaju konstatuju da je “Fond za zaštitu životne sredine izvršio plaćanje po računima uz koje nije priložen izveštaj o izvršenoj usluzi i koji nije overen od strane lica koje potvrđuje da je usluga izvršena i to: po računu broj 649 od 31.12.2015. godine AD „Timočka televizija i radio“ Zaječar u iznosu od 17.000.000 dinara, po računu broj 15-RN001000003 od 14.1.2015. godine „Istok company“ doo Salaš u iznosu od 1.500.000 dinara i po računu broj 77 u iznosu od 350.000 dinara, pa su rashodi u iznosu od 18.850.000 hiljada dinara izvršeni bez validne dokumentacije, što je suprotno članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu i članu 58. Zakona o budžetskom sistem”.

Za medijsko oglašavanje, reklamne tekstove i druge razne povode da se Grad Zaječar nađe na stranicama štampanih medija u 2015. godini, iskoristili su po ceni od nekoliko stotina hiljada dinara, do preko million dinara: Informer, Blic, Novosti, Naše novine, Nedeljnik, Kurir, TV Metropolis… Međutim, državni revizori su i u ovim ugovorima otkrili manjkavosti i neusklađenosti sa zakonima.

“Gradonačelnik grada Zaječara zaključio je ugovor o poslovnoj saradnji sa Timočka TV Zaječar broj 759/14 od 31.12.2014. godine za zakup reklamnog prostora u okviru radio i TV programa u cilju promocije Božićnih praznika. Ugovor nije potpisan i overen pečatom.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da:

Gradska uprava je bez zaključenog ugovora izvršila rashod po računu broj 2 od 05.01.2015. godine AD „Timočka televizija i radio“ Zaječar u iznosu od 432.000 dinara za reklamno emitovanje Božićnog koncerta i promociju Božićnih praznika, što je suprotno članu 56. Zakona o budžetskom sistemu”.

Zanimljivo je da novac za najplaćeniju “Timočku televiziju i radio” nije išao samo iz Gradske uprave Zaječara, već i preko budžetskih ustanova, pa je tako u leto 2015. Ustanova “Cekit” platila ovoj televiziji 3.300.000 miliona dinara za obeležavanje Dana grada, preko javne nabavke male vrednosti, koja nije sprovedena na zakonski način, utvrdili su državni revizori.

“Direktor „Cekit“ Zaječar je dana 07.07.2015. godine zaključio Ugovor broj 468 JN br. 2-10/15 sa „Timočka televizija i radio“ Zaječar, u ukupnom iznosu od 3.300.000 dinara. U 2015. godini po ovom ugovoru je plaćen iznos od 3.300.000 dinara.”

Svoje TV usluge  “Timočka” je naplaćivala i preko sportskih klubova. Tako je sa FK „Timok“ imala zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji od avgusta 2013. godine, “za promovisanje FK Timok, snimanje i emitovanje utakmica u iznosu od 1.300.000 dinara mesečno bez PDV. Ugovor je zaključen za period od četiri godine.” FK Timok je 26.02.2015. godine izvršio plaćanje u iznosu od 7. 406.000 dinara po računima (za period od avgusta do decembra 2014. godine); od 30.11.2014. godine u iznosu od 1.560.000 dinara; od 31.12.2014. godine u iznosu od 1.560.000 dinara; od 31.10.2014. godine za oktobar; od 30.09.2014. godine u iznosu od 1.560.000 dinara; od 20.08.2014. godine u iznosu od 1.560.000 dinara. U 2015. godini FK Timok je izvršio plaćanje prema AD „Timočka televizija i radio“ Zaječar u ukupnom iznosu od 8.406.000  dinara.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da:

Izvršeno je plaćanje po računima koji ne sadrže izveštaj o izvršenim uslugama pa i nisu overeni od strane lica koje potvrđuje da je usluga izvršena pa je plaćanje u iznosu od 13.413.000 dinara, izvršeno bez validne dokumentacije”.

Imajući u vidu stotine miliona nenamenski i nezakonito potrošenih na mnogobrojne medijske kuće, ne treba se čuditi što je pljačka veka bužeta GU Zaječar ostala neprimećena za bukvalno sve medije u Zaječaru, ali za mnogobrojne nacionalne medije.

U kakvoj su situaciji medijske kuće koje ne ćute, govorio je novinar i suvlasnik Za medije Dušan Vojvodić na konferenciji za novinare 11.11.2016. u Beogradu, u UNS-ovom press centru , na kojoj je predstavljen deo naših ostraživanja na ovu temu.

 

FIKTIVNO ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

I tako, nižu se milioni koji su u 2015. odlazili iz kase Grada Zaječara bez ne samo validne dokumentacije, već i bez sećanja odgovornih iz Gradske uprave koji su svojim potpisom odobravali izdatke. U 2014. godini načelnik Gradske uprave potpisao je više ugovora za realizaciju „Programa radne prakse” sa Centrom za radno angažovanje mladih doo Knjaževac, vredne više od 10 miliona dinara. Kako oni nisu plaćeni, gradonačelnik je krajem godine potpisao ugovor o isplati duga u 12 mesečnih rata, tokom 2015. 

Revizori o tome u Izveštaju beleže: „U postupku revizije nije nam prezentovana dokumentacija i izveštaji u vezi sa ugovorima sa Centrom za radno angažovanje mladih doo Knjaževac. Načelnica Gradske uprave obavestila nas je pisanim pojašnjenjem da nema nikakvih podataka i saznanja o postojanju i funkcionisanju ovog Centra mada je zaključila Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji broj 10-1 od 21.07.2015. godine sa Centrom za radno angažovanje Zaječar u iznosu od 1.772.000 dinara za program „Zapošljavanje Roma i Romkinja kroz koncept radne prakse“.

Izveštaj Državne revizorske institucije je obavezujući – Grad Zaječar je dužan da podnese pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti (tzv. odazivni izveštaj) u roku od 90 dana. (prim. aut. što bi otprilike bilo sredinom marta 2017.) DRI će oceniti verodostojnost odazivnog izveštaja, a ako se oceni da on ne ukazuje da su otkrivene nepravilnosti otklonjene na zadovoljavajući način, smatra se da subjekt revizije krši obavezu dobrog poslovanja. Ako se radi o nezadovoljavajućem otklanjanju značajne nepravilnosti, smatra se da postoji teži oblik kršenja obaveze dobrog poslovanja. U ovim slučajevima DRI je ovlašćena da preduzima mere saglasno Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji.

OMČA SE ZATEŽE

U ovoj poslednjoj priči našeg projekta „Kako smo izgubili kompas” naveli smo samo neke od primera iz Izveštaja DRI koji pokazuju koliko se koruptivni način rada odgovornih u Gradskoj upravi ukorenio, a da će se posledice osećati još mnogo godina u budućnosti. Još jedan podatak kojim se Izveštaj DRI završava, prava je ilustracija omče oko vrata Grada Zaječara, koja se opasno zateže i onemogućava disanje ovog grada još mnogo narednih godina. 

Grad Zaječar vodi ukupno 3 i po hiljade parničnih, upravnih i izvršnih sporova pred nadležnim sudovima od kojih je 34 predmeta u parničnom postupku u kojima je grad tužilac, a čak 1.678 predmeta u parničnom postupku u kojima je grad tuženik ili jedan od tuženih solidarno sa drugim pravnim licima. Ukupna potraživanja grada Zaječara u parničnim predmetima iznose 44.599.000 dinara, dok su potencijalne obaveze grada oko 250.000.000 dinara (bez obračunate kamate i troškova sudskih postupaka) i neizvesni su vremenski okviri dužine trajanja sporova i konačan ishod istih.

Imajući u vidu način rada aktuelne lokalne vlasti nije teško pretpostaviti kakav će biti epilog većine sudskih sporova.

Na kraju ipak ostaju mnogobrojne dileme, a to je pre svega da li je sve ovo bilo planirano i instruisano u lokalnim okvirima vlasti ili postoje zaštitnici na višim instancama. Trenutak za otvaranje ovakve korupcionaške afere svakako nije pogodan jer je pred nama izborna godina i na lokalnom nivou u Zaječaru, pa se plamičak nade, da će nadležni državni organi konačno početi da sankcionišu korupciju i kriminal lokalne SNS/SPS vlasti u Gradskoj upravi Zaječar, svodi na teoretsku mogućnost, bar do izbora. Do tada će se sasvim sigurno otopiti januarski sneg koji je pokazao tragove mnogih lokalnih zverki koje vrše vlast u Zaječaru.

 

Ovaj tekst je proizveden u okviru granta koji finansira Evropska unija, dodeljenog u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Za Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske unije.

Projekat se realizuje u okviru programa podrške: “U vašem fokusu” koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Poslovno udruženje Lokal pres i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, u okviru Medijskog programa 2014.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *