Emisija “Ekološki sat”: Zagađenje reka u Timočkoj Krajini kao posledica rudarenja (VIDEO)

U novoj emisiji “Ekološki sat” predstavljeni su rezultati prvog ciklusa uzorkovanja površinskih voda, sedimenta i ihtiofaune Timočke Krajine, u okviru projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini” koji finansira EU, a realizuje Udruženje “Za česme” sa partnerskim organizacijama iz Bora i Zaječara.

O ovoj temi u emisiji su govorili Toplica Marjanović i Dragan Ranđelović iz Društva mladih istraživača Bor.
Uzorkovanje je obavljeno u periodu od 31. avgusta do 3. septembra 2022. godine i to je prvo od ukupno četiri uzorkovanja koja će biti obavljena tokom realizacije ovog projekta. Referentna laboratorija iz Beograda uzorkovala je vodu i sediment na 10-ak lokacija u rekama: Crni Timok, Veliki Timok, Brestovačka reka, Borska reka, Pek i Dunav na ušću Timoka.

Svrha studije je ispitivanje postojećeg stanja i dalje praćenje štetnih uticaja rudarstva i urbanog razvoja na životnu sredinu u Timočkoj Krajini.

Prema Uredbi o kategorizaciji vodotoka, reka Pek pripada III klasi od izvora do ušća u Dunav. Crni Timok od izvora do Zaječara i od Zaječara do ušća u Borsku reku pripada II klasi, dok od uliva Borske reke do ušća u Dunav pripada III klasi. Borska reka od izvora do Bora pripada II klasi, dok od Bora do ušća u Timok pripada IV klasi. Reka Dunav pripada II klasi.

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja, a u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i Uredbom o kategorizaciji vodotoka, može se zaključiti da u ispitivanim rekama Timočke Krajine postoji zagađenje, navodi se u izveštaju referentne laboratorije, što je detaljnije preneto u emisiji “Ekološki sat”.

Rezultati merenja su objavljeni na sajtu http://www.ekoloskiodgovor.rs/gde postoji odeljak baza podataka, sa godinom, mernim mestom i analizom vode https://ekoloskiodgovor.rs/baza/.

Do kraja ove godine, biće obavljen još jedan ciklus uzorkovanja i analize.

Ova emisija je proizvedena u okviru projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini” koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje “Za česme”, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica “Evropa” Bor i “Dečiji centar” Zaječar. Sadržaj emisije je isključiva odgovornost navedenih udruženja i ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *