Meštani Krivelja uputili “Zijinu” Sporazum o regulisanju međusobnih obaveza (VIDEO)

Danas je 13. dan blokade puta koju meštani Krivelja organizuju, a odnosi se na zabranu prolaska kroz selo teške mehanizacije kompanije “Zijin”, koja je, kako kažu, svojim neodgovornim ponašanjem dovela do nezadovoljstva meštana Krivelja. U početku blokade Kriveljani nisu želeli da daju nikakve izjave medijima, osim pisanih zahteva, a danas su ipak pozvali novinare kako bi im saopštili da su 7. februara kompaniji “Zijin Koper Bor”, poslali mejlom “Sporazum o regulisanju međusobnih obaveza, koji će regulisati međusobna prava i obaveze između kompanije Zijin i meštana sela Krivelj”.

U sporazumu su konstatovali sledeće:

1. Meštani sela Krivelj usled svakodnevnih seizmoloških potresa nastalih prilikom izvođenja radova na rudarskim objektima kojima upravlja Zijin Koper Bor, trpe veliku štetu. Šteta se manifestuje kroz urušavanje putne infrastrukture lokalnih i regionalnih puteva, mostova, oštećenja objekata u privatnom vlasništvu, oštećenja objekta OŠ „Đura Jakšić“, mesne kancelarije i drugih objekata.
2. Meštani sela Krivelj ukazuju da usled pojačanog miniranja postoji velika koncentracija kancerogenih oblaka prašine i izduvnih gasova usled mnogostruko povećanog transporta na celoj KO Krivelj, što je uzrok pojačanog oboljevanja od kancera.
3. Meštani sela Krivelj trpe realnu štetu na poljoprivrednom zemljištu u svom vlasništvu, koja je nastala kao posledica izlivanja rudnog materijala sa jalovišta nakon poplava kao i štetu u vidu izmakle dobiti usled zagađenja iskopom rudnika, koje trajno utiče na kvalitet poljoprivredne proizvodnje.
4. Meštani sela Krivelj ukazuju da su im postupcima Zijin Koper Bor ugrožena osnovna ljudska prava koja im po Ustavu Republike Srbije pripadaju.

Jasna Tomić iz Krivelja je novinarima pročitala 19. tačaka pomenutog Sporazuma za koji smatraju da će naići na razumevanje predstavnika “Zijina”:

1. Obavezuje se Zijin Koper Bor da u roku od 14 dana od dana zaključenja sporazuma i potpisivanja Programskih osnova, očisti korito Kriveljske reke od Valja Mare do rudarskog objekta Tunel za preusmeravanje Kriveljske reke, kao i da uradi sanaciju zagađenja Cerove reke i obezbedi improvizovani bazen na mestu Valja mare u Malom Krivelju.
2. Obavezuje se Zijin Koper Bor da u roku od 14 dana od dana potpisivanja sporazuma i potpisivanja Programskih osnova, uradi sanaciju mosta u centru sela Krivelj, kao i da postavi vertikalnu i horizontalnu signalizaciju kod Osnovne škole „Đura Jakšić“
3. Obavezuje se Zijin Koper Bor da u roku od 45 dana od dana potpisivanja sporazuma i potpisivanja Programskih osnova, asfaltira i uradi sanaciju kompletne trase puta Bor-Mali Krivelj, očisti rastinje, formira zaštitni pojas, očisti lokalne puteve kroz Krivelj do kraja sela ka objektu tunel Kriveljske reke, putu Bunar- Kriveljski kamen i postavi neophodnu putnu signalizaciju.
Zijin Koper Bor se da svakodnevno vrši čišćenje puteva.
4. Obavezuje se Zijin Koper Bor da u roku od 90 dana od dana zaključenja ovog sporazuma, zaključi pojedinačne sporazume o isplati štete sa svakim od meštana sela Krivelj:
1. Koji trpe štetu na objektima u svom vlasništvu usled svakodnevnih seizmoloških potresa;
2. Koji trpe štetu na na poljoprivrednom zemljištu koja je nastala kao posledica izlivanja rudnog materijala sa jalovišta nakon poplava;
3. Koji trpe štetu u vidu izgubljene dobiti na poljoprivrednom zemljištu koja je nastala kao posledica zagađenja iskopom rudnika; Procena štete će biti izvršena od strane nezavisnog veštaka koga predlože meštani sela Krivelj. Sa procenom štete se kreće od trenutka zaključenja ovog sporazuma.
5. Obavezuje se Zijin Koper Bor da u roku od 14 dana završi Programske osnove za selo Krivelj, koje se implementiraju u Prostorni plan područja posebne namene Borsko -Majdanpečkog rudarskog basena. Institucija sa kojom će se nastaviti izrada Programskih osnova za selo Krivelj isključivo mora biti „IAUS Beograd“ , sa sedištem u Beogradu. Takođe Programske osnove za selo Krivelj, treba da budu donete i potpisane od strane zakonom ovlašćenih lica.
6. Celo selo Krivelj u postupku eksproprijacije dobije status jedne zone uticaja i da se isti uslovi eksproprijacije primene kod svih nepokretnosti koje budu eksproprisane u ovom postupku kada se bude sporovodio.
7. Zijin Koper Bor će isplatiti iznos nepredviđenih troškova preseljenja za sva domaćinstva na KO Krivelj od 30.000 eura, koliko oni stvarno budu izneli u dinarskoj protivrednosti na dan isplate troškova.
8. Zijin Koper Bor se obavezuje da u roku od 45 dana od dana potpisivanja sporazuma izradi Plan raseljavanja sela Krivelj.
9. Zijin Koper Bor se obavezuje da u roku od 45 dana od zaključenja sporazuma implementira Elaborat o zaštiti spomenika kulture-Zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd ,2023.g. u PPPPN.
10. Zijin Koper Bor se obavezuje da će preduzeti sve neophodne radnje kako bi došlo do završetka i potpisivanja PPPPN Borsko -Majdanpečkog rudarskog basena a najkasnije do 15.05.2024.g.
11. Zijin Koper Bor se obavezuje da od trenutka potpisivanja sporazuma u potpunosti prestane sa svim aktivnostima koje vode do kupoprodaje nepokretnosti u KO Krivelj.
12. Zijin Koper Bor se obavezuje da najkasnije do 30.09.2024. godine formira lokaciju novog sela Krivelj na mestu Trujkanov potok sa kompletnom infrastrukturom po nacrtu IAUSA.
13. Obavezuje se Zijin Koper Bor da će svako domaćinstvo koje se nalazi u selu Krivelj u vlasništvu fizičkih i pravnih lica, dobiti nepokretnostparcela odgovarajuće vrednosti u zamenu u novom selu Krivelj prema Zakonu o eksproprijaciji, najkasnije do 31.10. 2024. godine. Ugovorne strane su se saglasile da nekadašnji vlasnici nepokretnosti u selu Krivelj, koji su svoje nepokretnosti-parcele prodali Zijinu Koper Bor, imaju pravo preče kupovine u novom selu, po cenama kojima je otkupljen m2 u selu Krivelj.
14. Zijin Koper Bor se obavezuje da će preduzeti sve neophodne mere kako bi novo selo Krivelj, koje se bude formiralo Planom raseljavanja sela Krivelj imati infrastrukturu najmanje kvalitetno kao sadašnje selo Krivelj, najkasnije do kraja 30.09.2025. godine.
15. Preseljenje u novo selo Krivelj za sve meštane koji se budu opredelili za kolektivitet treba da se omogući najkasnije do 31.10. 2025. godine. Preseljenju seoskog groblja može da se pristupi tek nakon preseljenja svih meštana.
16. Svi radovi na izradi vodene brane kod tunela za preusmeravanje Kriveljske reke prestaju danom potpisivanja ovog sporazuma i Programskih osnova, do kompletnog iseljenja sela Krivelj.
Zijin Koper Bor se obavezuje da prestane sa svim radovima na širenju rudnika u pravcu sela Krivelj, od dana potpisivanja ovog sporazuma i Programskih osnova, sve do potpunog iseljenja svih meštana sela Krivelj.
17. Zijin Koper Bor se obavezuje da odmah obustavi rad rudnika Kriveljski kamen do postizanja dogovora sa meštanima u okolini Kriveljskog kamena.
18. Danom potpisivanja ovog sporazuma i Programskih osnova, Zijin se obavezuje da seizmološki potresi neće preći jačinu 1 stepen rihterove skale, koji će Republički seizmološki zavod javno i svakodnevno objavljivati.
19. Zijin Koper Bor će u roku od 14 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma i Programskih osnova, pristupiti deratizaciji svih objekata koje je kupila u selu Krivelj i koju će kontinuirano sprovoditi do preseljenja svih.

Ana Patrucić iz Krivelja je na pitanje novinara do kada će čekati odgovor kompanije “Zijin”, rekla da su meštani kao što su i do sada bili strpljivi i da će istrajati na blokadi do odgovora, ali i da se nadaju da ih država nije zaboravila:

Nakon konferencije za novinare, meštani su odveli predstavnike medija nedaleko od Krivelja ka selu Cerovu, gde su pre dva dana predstavnici “Zijina” pregradili Kriveljsku reku kamenjem i rizlom, u želji da zbog blokade naprave svojim kamionima alternativni put. Međutim, meštani su ovo nedozvoljeno pregrađivanje reke odmah prijavili policiji, koja je pozvala ekološku i vodoprivrednu inspekciju. Meštani su saznali da je inspekcija naložila “Zijinu” da se sve vrati u prvobitno stanje i reka oslobodi na tom mestu. Da je ozbiljno shvaćen nalog inspekcije naša ekipa se uverila na licu mesta, zajedno sa nekoliko meštana i ostalim kolegama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *