O drugoj izmeni i dopuni budžeta na sednici Skupštine grada Zaječara 20. septembra

Sednica Skupštine grada Zaječara biće održana u utorak, 20. septembra.

Na dnevnom redu sednice je Odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2022. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana za ovu godinu, razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta za period od 1. januara 2022. godine do 30. juna 2022. godine, rešenja o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za period od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji, kao i dopuna Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

Odbornici će razmatrati i izmenu i dopunu Odluke o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara, Odluku o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove narušenih javnih zelenih površina, Odluku o javnoj kanalizaciji, kao i Odluku o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja.

Na dnevnom redu sednice je Rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalno -stambenog preduzeća „Zaječar“ za 2021. godinu, rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja tog preduzeća za prošlu godinu, rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka tog preduzeća za 2021. godinu, Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, Pravilnik o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za privremeno isključenje sa sistema grejanja, kao i rešenja o davanju saglasnosti na zahtev za umanjenje propisane temperature u grejanom prostoru korisnika za jedan stepen u grejnoj sezoni 2022/2023 godine Javnog komunalno -stambenog preduzeća „ Zaječar“, kao i predlog Odluke o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara.

Odbornici će razmatrati i rešenja o usvajanju izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ za 2021. godinu, rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem izveštaju tog preduzeća za 2021. godinu, rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ za 2022. godinu, kao i rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora tog javnog preduzeća.

Dnevni red sednice obuhvata i rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ za period 1. januar 2021. do 31. decembar 2021. godine i korigovanih finansijskih izveštaja tog preduzeća za prošlu godinu, rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti tog javnog preduzeća za 2021. godinu, kao i rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja tog preduzeća za ovu godinu.

Odbornici će razmatrati i rešenja o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“, rešenja o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj tog preduzeća za prošlu godinu, rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka tog javnog preduzeća, takođe, za prošlu godinu, kao i rešenja o imenovanju direktora „Vodovod“ Zaječar.

Na sednici će se razmatrati i Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke „Svetozar Marković“, Rešenja o prestanku funkcije i imenovanju direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, kao i Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole.

Takođe, odbornici će razmatrati i Rešenja o dodeli Oktobarske nagrade Grada Zaječara za 2022. godinu, nagrade „Hajduk Veljko“ , nagrade „Svetozar Marković“, kao i Rešenja o dodeli Povelja u ovoj godini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *